z o r g

WIE zorgt voor uw kind?


WAT doet het zorgteam voor uw kind?


WAT doet het zorgteam voor de ouders?


Het zorgteam bereiken?


Maak hieronder kennis met ons zorgteam!

Ik ben de Zorgcoördinator

Door regelmatige besprekingen met de leerkrachten volgen we de kinderen van nabij op. De klasleerkracht volgt de evolutie van uw kind op elk ontwikkelingsgebied. We bespreken de talenten en moeilijkheden van de kinderen. Als er problemen zijn dan bespreken we dat graag met u. We zoeken naar de best mogelijke begeleiding en doen dit graag in teamverband. Indien nodig vragen we advies aan het CLB of verwijzen we door.

Het zorgteam denkt na over het zorgbeleid en geeft er ook vorm aan. Hieronder lees je wat de zorgleerkrachten op onze school doen.

Ik ben de zorgleerkracht van het kleuter.

We verhalen of oefenen verder wat in de klas werd aangebracht. Sommige kinderen hebben die extra inoefening nodig om de leerstof op te nemen.

Vaak gaan we preteachen, een moeilijk woord om vooraf de leerstof door te nemen en ons goed voor te bereiden op wat in de klas zal komen. Herhaling zorgt ervoor dat het leerproces sneller gaat.

We doen in onze zorgklas allerlei fijne oefeningen via spel, beweging of taal.

Kleuters die wat extra uitdaging nodig hebben komen ook in onze zorgklas. We spelen er wat moeilijker denk- en leerspelletjes.

Kortom, het is heel erg fijn om in onze zorgklas te zijn!

Ik ben de taalbadjuf van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Anderstalige kinderen breng ik op een speelse manier de Nederlandse taal bij. Hierbij leg ik de nadruk op de taal die we in de school gebruiken en in het dagelijkse leven nodig hebben.

In ons klasje werken we heel veel met materiaal, prenten en pictogrammen. Communiceren is voor mij heel belangrijk.

Ik ben de zorgleerkracht van het lager.

Na overleg met de zorgcoördinator en de klasleerkracht komen kleine gropejes kinderen naar mij in de zorgklas. Op een doorgedreven mamnier wordt gedurende een korte tijdsspanne gewerkt aan tekorten of moeilijkheden. De klasleerkracht mailt vooraf waarop de aandacht gevestigd moet worden.

Via een registratiefiche wordt met de klasleerkracht en de zorgcoördinator gecommuniceerd over de evolutie.

Elke dag wordt er met een vast uurschema gewerkt. Dit schept duidelijkheid bij de kinderen.

Ze kmen graag naar de zorgklas. Veel kinderen hebben af en toe nood aan extra instructie en inoefening.

Verder krijgen de leerlingen die er nood aan hebben ook hulp bij de proeven door de zorgklas proeven??? Ik begeleid deze klas in tijdens de examens en stel de leerlingen op hun gemak, lees de vragen voor als dat nodig is, geef hen iets meer tijd, etc.

Kinderen die na een grondige screening nood hebben aan een extra uitdagend leerstofaanbod komen naar de zorgklas. Eén uur in de week wordt er in kleine groepjes intensief gewerkt. Via onder andere wiskundige probleemstellingen of programmatieprojecten wordt het vuur aan de schenen gelegd. De snellerende kinderen nemen taken mee naar de klas. Als de klastaken klaar zijn werken ze aan hun vaardigheden op gebied van leren leren ontwikkelen??? Sommigen vinden het ook moeilijk eens een fout te maken, ook daarin owrden de kinderen begeleid.

Hallo, ik ben de juf van de taalbadklas.

Ik ga samen met de anderstalige nieuwkomers aan de slag om de Nederlandse taal te leren. Als deze leerlingen toekomen op onze school willen we in de eerste plaats dat ze zich goed en veilig voelen. Daarna gaan we aan de slag!

Enkele keren per week haal ik de leerlingen uit de klas om in kleine groepjes aan het Nederlands te werken. We beginnen met de gesproken taal en bouwen geleidelijk aan de geschreven taal op. Vaak is het zo dat de leerlingen ons alfabet niet kennen. Net zoals in het eerste leerjaar leren we de leerlingen lezen. Wij doen dit wel aan een sneller tempo. Na enkele weken kennen ze alle letters en kunnen ze al eenvoudige boekjes lezen.

In het begin leren we ook veel basis woordenschat. Zo kunnen de leerlingen snel meedraaien in de dagelijkse routine van de klas.

De leerlingen volgen in het begin nog niet alle lessen mee. Ik zorg dan voor materiaal waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. We willen dat ze zo snel mogelijk het niveau van de klas volgen. We doen dit aan de hand van inhaalbewegingen voor spelling en wiskunde.

Als de leerlingen proeven moeten maken komen ze naar de taalbadklas. Daar geef ik talige ondersteuning. Op dat moment kan ik ook zien waar de leerlingen het nog moeilijk mee hebben.

Verder werken we doorheen het schooljaar enkele projecten uit om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. We gaan dan op leeruitstap in de stad, we gaan naar de markt… Een hele ervaring waar ze veel van opsteken.

Ik ben de juf die de leerlingen begeleidt bij het leesproces.

Wist je dat dit op een speelse manier kan? We doen dit vaak aan de hand van rijmen, raadsels, kwartet, quiz, etc.

De leerlingen van het eerste en het vijfde leerjaar krijgen de kans om samen te lezen, dit is het tutorlezen.

Ik ben de zorgjuf uit het eerste leerjaar: wanneer kinderen het moeilijk hebben met sommige oefeningen in de klas rond rekenen en taal, maak ik het voor hen duidelijker door: materiaal te gebruiken, stappenplannen aan te brengen, oefeningen te herhalen, inzicht te geven, … Dit alles op een leuke speelse manier.

Ik ben de zorgleerkracht voor sociale vaardigheden.

Elke maand werken we aan een thema. Bijvoorbeeld complimenten geven, samen spelen, hoe ga je om met ruzie, gevoelens herkennen bij jezelf en daarmee omgaan, omgaan met een opmerking, …

Zo proberen we op school het samenleven en goed gevoel te bevorderen.

Ik ben de brugfiguur van de school.

Je kan me regelmatig aan de schoolpoort vinden. Ik bied een luisterend oor voor ouders en help hen wanneer ze zorgen of problemen hebben. Ik voorzie informatie voor onderwijscheques, schooltoelages, vrije tijd enzovoort.