o n z e v i s i e

De schooleigen christelijke visie:

We staan open voor kinderen en ouders uit elke levensbeschouwing.

We zijn een katholieke dialoogschool.

Onze school gaat de uitdaging aan om kinderen te begeleiden en te laten groeien tot volwassenen die hun eigen identiteit ontwikkelen:

 • L eren samenleven

 • E igen keuzes leren maken

 • V erantwoordelijkheid leren dragen

 • E lke kans durven aanpakken

 • N ormen en waarden hanteren

Ons geïntegreerd onderwijsaanbod bestaat uit:

 • D oelgericht werken aan de hand van Zin In Leven, Zin in Leren.

 • O penstaan voor initiatief van de kinderen

 • E en leraar als sturende gids

 • N abootsen en leren van en met elkaar

We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat & een doeltreffende aanpak:

 • We houden rekening met de talenten van elk kind.

 • We geven structuur aan kinderen door een open, veilige, rustige en stimulerende leeromgeving op maat te creëren.

Fouten maken mag, het hoort bij het leerproces:


Kinderen begeleiden in het :

 • R eflecteren over hun leren

 • O ntwikkelen van positief zelfbeeld

 • L eren en samen leren

Ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg:

We werken elke dag aan een leeromgeving waarin iedereen zich goed voelt en we kinderen aanvaarden zoals ze zijn.

Elk kind krijgt kansen om eigen talenten en (specifieke) noden te ontwikkelen. Daaraan werken we met velen (leerkrachten, ouders en externen) samen.

​We zijn steeds op zoek naar de best mogelijke begeleiding.

Op deze manier streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Onze school als gemeenschap en organisatie:

Als team werken we samen aan een warme sfeer, ​die we vanuit onze visie dag na dag waarmaken.